[shapochnoye znakomstvo]

A cap acquaintance.

A slight acquaintance.

Cf. A nodding/bowing acquaintance.