[posl'edny krik mody]

The latest cry of fashion.

The latest fashion; the latest craze.

Cf. The last word in fashion.