[kak iz roga izobiliya]

As if out of the horn of plenty.

In great plenty, in abundance.